BMW u 2012. godini u SAD-u prodao više automobila od Mercedesa

Nakon 11 meseci 2012. Mercedes je vodio po prodaji u SAD-u u odnosu na minhenski BMW (razlika je iznosila 1.849 vozila), ali je BMW zahvaljujući odličnoj prodaji u decembru (37.399 komada, rast od 39,4% u odnosu na decembar 2011.) prošlu godinu završio kao najprodavaniji premium brend na tržištu SAD-a.
Velika zasluga za ovaj rezultat pripada BMW seriji 5 koja je u decembru zabeležila rast prodaje od čak 72%.
Kako bilo, kada se nakon 12 meseci 2012. godine na tržištu SAD-a podvuče crta, BMW je prodao 281.460 vozila, a Mercedes 7.326 manje – 274.134.
U poređenju sa 2011., BMW je u 2012. na tržištu SAD-a povećao prodaju za 14%, Mercedes za 12%, a Lexus za 23% (u 2012. je prodato 244.166 Lexusa u SAD-u).

Download BMW in Ovi Store now.

MINI spreman za ”Dakar Rally“ avanturu 2013

Odbrojavanje za Dakar Rally 2013 je počelo!
Šampioni prošlogodisnje trke spremni su da odbrane titulu MINI ALL4 Racing trkačkim automobilom.
Početak relija je zakazan za 05.01. a X-ride tim i prošlogodišnji pobednici Stefan Peterhansel i suvozač Žan-Pol Kotret, imaju puno poverenje u Mini Countryman i u originalnu Mini opremu za najzahtevniji reli u sezoni.
Servisna vozila koja će pratiti tim tokom celog relija kroz Peru, Argentinu i Čile biće takođe opremljena potpunim off-road paketom. Ova oprema iz originalnog MINI asortimana će osigurati da MINI Contryman automobili budu pripremljeni za sve izazove koji ih očekuju na Dakar reliju, kao što su: blatnjavi putevi, pustinjske dine i planinski prevoji.
U svakodnevnim uslovima, MINI Contryman off-road dizajn ističe svoj sportski duh i mogućnosti očiglednije nego kada iza sebe ostavlja utabane staze.
Ovo je još jedna oblast u kojoj MINI pruža značajnu podršku, kako u oblasti iskustva, tako i u pripremi svih detalja za ekstremne uslove koji će ih očekivati na Dakar reliju.

PR Delta Motors

Download BMW in Ovi Store now.

Topspeed test: BMW Series 1 vs Mercedes A Class vs Audi A3

Pre­mi­jum li­ga C seg­men­ta ne­dav­no je do­bi­la još jed­nog čla­na. Tek pri­sti­gloj „A kla­si“ na­met­nu­la se ulo­ga iza­zi­va­ča ko­ji s ve­li­kim am­bi­ci­ja­ma ula­zi u tr­ku sa ta­ko­đe no­vim „A3” i još uvek sve­žom „se­ri­jom 1“, či­me se duh ger­man­skog ve­či­tog der­bi­ja iz­me­đu Mer­ce­de­sa, Audi­ja i BMW-a pre­neo i na tlo gde če­ti­ri de­ce­ni­je vla­da dru­gi ne­mač­ki auto­mo­bil – „golf”

Ne­bro­ja­no pu­ta do sa­da bi­li smo u pri­li­ci da vo­zi­mo sna­žne, sku­pe, eks­klu­ziv­ne, pa i eg­zo­tič­ne mo­de­le. Već vi­še od de­ce­ni­je ta­kvi auto­mo­bi­li pred­sta­vlja­ju za­štit­ni znak Top­Speed ma­ga­zi­na i svo­je­vr­snu li­ni­ju raz­dva­ja­nja na­šeg, od sa­dr­ža­ja osta­lih spe­ci­ja­li­zo­va­nih auto­mo­bil­skih me­di­ja u ze­mlji, pa i ši­re. I po­red to­ga, odav­no je­dan upo­red­ni test ni­je pro­bu­dio ovo­li­ko in­te­re­so­va­nja u na­ma, kao što je to sa­da slu­čaj. Reč je o ve­či­tim ne­mač­kim kon­ku­ren­ti­ma – Audi­ju, BMW-u i Mer­ce­de­su ko­ji su pr­vi put me­đu­sob­no su­o­če­ni na po­lju gde su­ve­re­no vla­da le­gen­da iz Volf­sbur­ga – „golf“. Bu­du­ći da su glav­ne ulo­ge ovo­ga pu­ta po­ve­re­ne pred­stav­ni­ci­ma re­no­mi­ra­nih pre­mi­jum bren­do­va, mo­že se oče­ki­va­ti da ak­te­ri po­tvr­de re­pu­ta­ci­ju po­me­ra­njem gra­ni­ca kom­pakt­ne kla­se na no­vi, vi­ši ni­vo.
U to­me pred­nja­či no­va „A kla­sa“, ba­rem ka­da se na ta­pe­tu na­la­zi iz­gled sa­mih auto­mo­bi­la. Evi­dent­no je da je naj­ma­nji i naj­no­vi­ji Mer­ce­de­sov mo­del pot­pu­no pro­me­nio ru­ho, ta­ko što je jed­no­za­pre­min­ska for­ma ustu­pi­la me­sto kla­sič­noj kon­cep­ci­ji. Ako za pro­por­ci­je „A kla­se“ mo­že­mo da ka­že­mo da su ma­nje – vi­še uobi­ča­je­ne i da se ukla­pa­ju u stan­dar­de kla­se, sa­svim dru­ga­či­ja sli­ka se do­bi­ja uko­li­ko se iz­a­na­li­zi­ra njen di­zajn. Kom­bi­na­ci­ja kon­vek­sno kon­kav­nih li­ni­ja, sa na­gla­še­nim lu­ko­vi­ma oko toč­ko­va i do­mi­nant­nim pred­njim od­boj­ni­kom da­ju „A kla­si“ pri­met­nu do­zu agre­siv­no­sti. Za­hva­lju­ju­ći op­ci­o­nom AMG pa­ke­tu od 3.100 evra, sport­ska te­ma­ti­ka je do­dat­no po­ja­ča­na alu­mi­ni­jum­skim fel­na­ma od 18 co­li, ni­žim od­boj­ni­ci­ma na­pred i po­za­di, a ta­ko­đe je te­melj­no pre­u­re­đen i en­te­ri­jer. Sve u sve­mu, trud i od­va­žnost Mer­ce­de­so­vih di­zaj­ne­ra re­zul­ti­ra­li su vol­šeb­nim iz­gle­dom no­ve „A kla­se“, ko­ja ni­ko­ga ne osta­vlja rav­no­du­šnim. Za raz­li­ku od „mer­ce­de­sa“, Audi­je­va „troj­ka“ osta­la je u kon­ven­ci­o­nal­nim okvi­ri­ma. Vi­zu­ru no­ve ge­ne­ra­ci­je „A3“ ka­rak­te­ri­še po­ja­ča­na oštri­na, na­ro­či­to na pred­njem de­lu sa is­tak­nu­tom hek­sa­go­nal­nom ma­skom hlad­nja­ka, ko­ja se ne­po­gre­ši­vo ukla­pa u sa­vre­me­ne kor­po­ra­cij­ske tren­do­ve. Či­ni se da su di­zaj­ne­ri iz In­gol­šta­ta te­ži­li ka kom­bi­na­ci­ji jed­no­stav­no­sti i oštri­ne. Tre­ći i ujed­no naj­sta­ri­ji član pre­mi­jum eki­pe, dru­ga ge­ne­ra­ci­ja „ke­ca”, već go­di­nu i ku­sur ži­vi sa pro­me­nje­nim vi­zu­el­nim iden­ti­te­tom. Po­put pret­hod­ni­ka, iz­gled mu ni­je ja­ča stra­na i u to­me se go­to­vo jed­no­gla­sno sla­žu svi po­zna­va­o­ci auto­mo­bi­la, a iz­u­ze­tak ve­ro­vat­no pred­sta­vlja gar­ni­tu­ra iz Min­he­na ko­ja je odo­bri­la ova­kav di­zaj­ner­ski po­du­hvat. Uti­sak do­ne­kle po­pra­vlja mo­der­na be­la bo­ja za­jed­no sa „ur­ban lajn” pa­ke­tom opre­me i 18-in­čnim alum­ni­ni­jum­skim na­pla­ci­ma sa pet dvo­stru­kih pa­o­ka. Na­rav­no, o uku­si­ma ne­ma smi­sla ras­pra­vlja­ti, a mo­že se pret­po­sta­vi­ti da su u ba­var­skoj do­bro od­me­ri­li ka­da su se od­lu­či­li za do­ne­kle ne­u­o­bi­ča­jen iz­gled, a to po­tvr­đu­je i od­la­ze­ća „se­ri­ja 1“, ko­ja je u star­tu ta­ko­đe do­če­ka­na „na nož“, da bi da­nas bi­la le­gi­tim­ni član BMW po­ro­di­ce.
Je­dan od kri­te­ri­ju­ma po ko­jem se pre­mi­jum auto­mo­bi­li naj­vi­še iz­dva­ja­ju od ostat­ka po­nu­de na tr­ži­štu je­ste kva­li­tet­na unu­tra­šnjost. To i te ka­ko po­tvr­đu­ju i te­sti­ra­ni mo­de­li. „A kla­sa” sa AMG pa­ke­tom do­no­si i ma­što­vi­to obo­ga­ćen en­te­ri­jer. Na pr­vom me­stu se is­ti­ču sport­ski pro­fi­li­sa­na se­di­šta pre­svu­če­na kom­bi­na­ci­jom ko­že i al­kan­ta­re, za­tim tu su kar­bon­ske imi­ta­ci­je na pred­njem pa­ne­lu, kao i mno­go­broj­ni stil­ski de­ta­lji po­put pro­fi­li­sa­nog tro­kra­kog upra­vlja­ča i cr­ve­nog kon­ca ko­ji je na­šao me­sto na sa­mom upra­vlja­ču, ali i na se­di­šti­ma, sre­di­šnjem na­slo­nu za ru­ke, unu­tra­šnjim stra­ni­ca­ma vra­ta... Sport­ski tret­man kom­ple­ti­ra­ju po­ja­se­vi u cr­ve­noj bo­ji za ko­je se po­seb­no do­pla­ću­je 340 evra. Za raz­li­ku od „mer­ce­de­sa”, „audi” ni­je sti­gao u vr­hun­skom sport­skom „S lajn” pa­ke­tu, već u po­ja­ča­nom „am­bišn” ko­ji pod­ra­zu­me­va kva­li­tet­ni­ji trim, alu­mi­ni­jum­ske toč­ko­ve od 17 in­ča, sport­ska se­di­šta i osla­nja­nje. Ar­hi­tek­tu­ra en­te­ri­je­ra je, po­put eks­te­ri­je­ra, iz­u­zet­no sve­de­na. Tu pre sve­ga mi­sli­mo na cen­tral­ni gre­ben „oslo­bo­đen” od mno­go­broj­nih i ne­ret­ko pre­ko­broj­nih dug­mi­ća od­no­sno ta­ste­ra. Ne­ko­me se ova­kvo re­še­nje do­pa­da, ne­ko­me de­lu­je oskud­no, ali jed­no je ne­spor­no – jed­no­stav­nost ru­ko­va­nja je za­ga­ran­to­va­na. Ko­man­de te­le­fo­na, na­vi­ga­ci­je, ra­dio ure­đa­ja i mul­ti­me­di­jal­nih sa­dr­ža­ja su ob­je­di­nje­ne pu­tem MMI si­ste­ma ko­ji se na­la­zi na cen­tral­nom gre­be­nu, iza ru­či­ce še­sto­ste­pe­nog ma­nu­el­nog me­nja­ča. Iako či­tav en­te­ri­jer Audi­ja de­lu­je po­ma­lo ste­ril­no, kva­li­tet ma­te­ri­ja­la i za­vr­šne ob­ra­de uop­šte ne tre­ba do­vo­di­ti u pi­ta­nje. Pu­no adu­ta ot­krio nam je i „BMW se­ri­je 1”. Ovaj mo­del smo te­sti­ra­li u vi­še na­vra­ta, ali pr­vi put nam se pred­sta­vio sa „ur­ban lajn” pa­ke­tom opre­me. Sa njim su sti­gla i se­di­šta u kom­bi­na­ci­ji si­vo-pla­ve i be­le bo­je, kao i ele­gant­ne apli­ka­ci­je vi­so­kog sja­ja na pred­njem pa­ne­lu i ru­ko­hva­ti­ma na vra­ti­ma. Po­seb­no nam se do­pao za­de­blja­ni upra­vljač ko­ji sa­vr­še­no do­bro le­ži u ru­ka­ma, a i se­di­šta ta­ko­đe za­slu­žu­ju naj­vi­šu oce­nu. Im­po­zant­no de­lu­je i ma­si­van cen­tral­ni gre­ben, tra­di­ci­o­nal­no ori­jen­ti­san ka vo­za­ču, ko­ji zbog svo­jih ga­ba­ri­ta de­lu­je kao da je pre­u­zet iz vi­še kla­se. Di­rekt­nim po­re­đe­njem unu­tra­šnjo­sti te­sti­ra­nih mo­de­la, do­šli smo do za­ključ­ka da naj­bo­lja se­di­šta, kao i sa­mu po­zi­ci­ju se­de­nja, nu­di „BMW”, dok u po­gle­du ras­po­lo­ži­vog pro­sto­ra pred­nja­či „mer­ce­des”. „Audi” ov­de osta­je u dru­gom pla­nu, ali ne tre­ba smet­nu­ti s uma da je reč o mo­de­lu s tro­ja vra­ta. „A3 sport­bek” sa pe­to­ra još se ni­je po­ja­vio u pro­da­ji, pa sa­mim tim ni­je ni do­stu­pan za test, a bio bi ide­a­lan ri­val...
Ako već sa ka­ro­se­rij­skog aspek­ta ni­je bi­lo iz­vo­dlji­vo da pro­na­đe­mo tri pot­pu­no kom­pa­ti­bil­na ri­va­la, po­tru­di­li smo se da tak­ma­ci bu­du ade­kvat­ni ba­rem u do­me­nu po­gon­skih agre­ga­ta. Sva tri mo­de­la po­kre­ću če­tvo­ro­ci­lin­drič­ni „ko­mon rejl” di­ze­li pri­bli­žne sna­ge. Naj­ve­ćom sna­gom od 150 KS ras­po­la­že „A3 2.0 TDI”, „BMW 118d” ta­ko­đe ima za­pre­mi­nu 2,0 li­ta­ra, ali bro­ji 143 KS, dok „A 200 CDI” pod ha­u­bom ge­ne­ri­še 136 konj­skih sna­ga. Da ne bu­de za­bu­ne, u „A kla­si” se na­la­zi pot­pu­no no­vi agre­gat od 1,8 li­ta­ra ko­ji de­kla­ri­še iden­tič­nu sna­gu kao i pret­hod­ni mo­tor ka­pa­ci­te­ta 2.148 ccm. Za­pre­mi­na CDI mo­to­ra je sma­nje­na, ali su na­ža­lost u ka­bi­ni i da­lje pri­sut­ne ka­rak­te­ri­stič­ne vi­bra­ci­je Mer­ce­de­so­vog di­ze­la. One se ose­ća­ju na se­di­šti­ma ka­da mo­tor ra­di u „le­ru”, kao i pri vi­šim obr­ta­ji­ma ka­da do ka­bi­ne do­pi­re ne pre­gla­sna ali ipak pri­met­na di­zel­ska no­ta. Ni BMW-ov mo­tor ni­je uzor­no tih, ali zvuk ko­ji pro­iz­vo­di „118d” ni­je ta­ko grub i ne­ka­ko je bli­ži sport­skim ok­ta­va­ma ne­go što je to slu­čaj kod “mer­ce­de­sa”. Naj­ti­šu vo­žnju pru­ža „audi” sa čvr­stim, ali ne i ne­u­dob­nim osla­nja­njem. Ovaj mo­del je­di­ni ima še­sto­ste­pe­ni ruč­ni me­njač, a hod ru­či­ce je kra­tak i iz­u­zet­no pre­ci­zan. U „A kla­si” pro­me­na ste­pe­na po­ve­re­na je sed­mo­ste­pe­nom auto­mat­skom me­nja­ču sa dvo­stru­kim kva­či­lom, dok u „BMW-u” taj po­sao oba­vlja osmo­ste­pe­ni „step­tro­nik”. S ob­zi­rom da je „BMW” po­tvr­dio naj­di­na­mič­ni­ji ka­rak­ter, pra­va je šte­ta što iza upra­vlja­ča ni­smo za­te­kli po­lu­ge za pro­me­nu ste­pe­na pre­no­sa ka­kve ima „A kla­sa”. Do­du­še, vo­zač za ute­hu mo­že sam da bi­ra tre­nu­tak „šal­to­va­nja” po­me­ra­njem ru­či­ce na­pred na­zad, ali je da­le­ko ve­ći uži­tak ka­da se to oba­vlja u ma­ni­ru ra­snih sport­skih mo­de­la – sa obe ru­ke na upra­vlja­ču.
Oče­ki­va­no, sva tri mo­de­la su, kroz slič­no­sti i raz­li­ke, po­ka­za­li svo­je adu­te u vo­žnji. U po­gle­du sta­bil­no­sti i upra­vlja­nja BMW i ov­de dr­ži pri­mat. Op­ti­ma­lan ba­lans, pre­ci­zno upra­vlja­nje i zad­nji po­gon či­ne da „je­di­ni­ca” kao od ša­le na­pa­da za­vo­je. Za­vid­nu sta­bil­nost i ne­u­tral­no po­na­ša­nje po­ka­zu­ju i ri­va­li, ali BMW ov­de osta­je za ko­rak is­pred. U for­si­ra­nim uslo­vi­ma sa­svim so­lid­no se sna­la­zi i „A kla­sa” sa pro­gre­siv­nim ser­vo upra­vlja­njem, baš kao i „audi”, uz na­po­me­nu da po­sto­ja­nost u za­vo­ji­ma Mer­ce­des du­gu­je ne­što tvr­đem osla­nja­nju, na­ro­či­to na zad­njoj oso­vi­ni. Ka­da se, pak, vo­zi po rav­nim pu­te­vi­ma, di­le­me ne­ma – naj­u­dob­ni­je se­de­nje po­za­di nu­di upra­vo „A kla­sa”. Što se ti­če po­ten­ci­ja­la te­sti­ra­nih mo­to­ra, pred­nja­či Audi­jev, što po­tvr­đu­ju i fa­brič­ki po­da­ci o ubr­za­nji­ma i mak­si­mal­noj br­zi­ni. Ono što je me­đu­tim za­jed­nič­ko kod sva tri mo­de­la, je­ste ne­do­sta­tak ela­stič­no­sti u vi­šim ste­pe­ni­ma pre­no­sa. To je pro­u­zro­ko­va­no sve stro­žim nor­ma­ma o po­tro­šnji i emi­si­ji štet­nih ga­so­va ko­je su „ku­mo­va­le” da se mo­der­ni di­ze­li sve vi­še vo­ze po­put ben­zi­na­ca uko­li­ko vo­zač že­li da iz­vu­če bar 80 pro­ce­na­ta po­ten­ci­ja­la mo­to­ra. U če­tvr­tom ili pe­tom ste­pe­nu pre­no­sa, po­tra­ga za sna­gom ne mo­že da se za­vr­ši na po­lo­vi­ni ska­le, već je po­treb­no za­la­zi­ti znat­no bli­že cr­ve­nom po­lju na obr­to­me­ru. Jed­no od ka­rak­te­ri­stič­nih obe­lež­ja pre­mi­jum auto­mo­bi­la je­ste ši­ro­ka po­nu­da do­dat­ne opre­me. To po­tvr­đu­ju i auto­mo­bi­li sa ovog upo­red­nog te­sta ko­ji su, za­rad pre­sti­ža, dup­ke na­pu­nje­ni sva­ko­ja­kim teh­no­lo­škim do­stig­nu­ći­ma. Bik­se­non­ski fa­ro­vi sa LED prat­njom, ka­me­re za vo­žnju una­zad, bez­bed­no­sni si­ste­mi po­put upo­zo­re­nja o na­pu­šta­nju ko­lo­vo­zne tra­ke ili vo­zi­lu u mr­tvom uglu, adap­tiv­ni tem­po­ma­ti, na­vi­ga­cij­ski ure­đa­ji sa DVD-om... Sve to je sa­da do­stup­no i u pre­mi­jum C seg­men­tu. Na­rav­no, sve ima svo­ju ce­nu. U slu­ča­ju te­sti­ra­nih auto­mo­bi­la ona je iz­u­zet­no vi­so­ka. Ta­ko je „mer­ce­des A 200 CDI” sa po­čet­nih 24.898 evra sti­gao do 44.368 evra, „BMW 118d” se od 26.490 pro­te­gao na bli­zu 37.000 evra, dok je „audi A3 2.0 TDI” s po­čet­nom ce­nom od 26.290 evra za­vr­šio na ko­ti 33.462. Mno­gi će re­ći da su to ba­sno­slov­ne ce­ne za auto­mo­bi­le iz C seg­men­ta, što uisti­nu i je­su, ali ipak mo­ra­mo da se ogra­di­mo i da na­po­me­ne­mo da su to iz­no­si ko­je je po­treb­no iz­dvo­ji­ti za (pre)opre­mlje­ne pre­mi­jum auto­mo­bi­le u kom­pakt­noj kla­si.
Izvor: Topspeed.rs

 

Download BMW in Ovi Store now.

VIDEO: Salto sa MINI JCW Countrymanom

MINI je udružio snage sa francuskim kaskaderom i avanturistom Guerlainom Chicheritom u pokušaju da se izvede prvi salto od 360 stepeni na svetu - naravno automobilom i to bez pomoći pune rampe.
Za upravljačem modifikovanog JCW Countrymana, Chicherit se zaleteo rampom i uspeo da postigne visinu od otprilike pet kontejnera, a iako ne možemo da vidimo sletanje, možemo biti sigurni da je Countryman dostigao visinu od gotovo 12 metara.
Kompletan video bi trebao da bude objavljen uskoro, a do tada podsećanje da je standardni model JCW Countrymana opremljen 1.6 litarskim, 4-cilindričnim motorom od 218 KS i 300 Nm obrtnog momenta. Mondeni crossover tako ubrzava do 100 km/h za 7 sekundi i postiže najveću brzinu od 225 km/h. 

Download BMW in Ovi Store now.